Logo Van Essen Groep
Neem vrijblijvend contact op met +31 (0)30 75 14 273

Privacyreglement & Cookieverklaring

PRIVACYREGLEMENT EN COOKIEVERKLARING

Houten, d.d. 25 mei 2018

In deze verklaring willen we u informeren over ons privacy- en cookiebeleid. Als u vragen hebt of meer informatie wilt, neem dan contact op met Van Essen Groep: 030-7514273 of info@vanessengroep.nl.

Dit privacyreglement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Van Essen Groep,  Van Essen Consultancy, Scandilicious en SolliciteerZo! (hierna ‘Van Essen Groep’). Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, bijeen-brengen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.

Van Essen Groep en de overige ondernemingen verzamelen persoonlijke gegevens van opdrachtgevers, deelnemers, leveranciers en bezoekers van onze websites.

Vanuit de AVG heeft u de volgende rechten:

1. uitleg over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;

2. inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;

3. laten corrigeren van fouten;

4. laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

5. intrekken van uw toestemming;

6. bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.


Algemene Verordening Gegevensbescherming
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook GDPR (General Data Protection Regulation) genoemd, vervangt met ingang van 25 mei de Wet bescherming Persoonsgegevens.

De bescherming van privacy vormt een wezenlijk onderdeel in onze organisatie. Onze Talent Consultants werken volgens de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en zijn vaak tevens verbonden aan het Noloc, de grootste Nederlandse beroepsvereniging voor loopbaanadviseurs waarbij zij akkoord gaan met hun gedragscode ten aanzien van beroepsethiek en vertrouwelijkheid.

Bij het verwerken gaan wij zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens en klantinformatie, de principes zoals geformuleerd in de AVG zijn daarbij uitgangspunt, evenals die in beroepscodes waaraan adviseurs van de Van Essen Groep zich conformeren of gehouden achten.

Dit houdt o.a. in dat Van Essen Groep:

1. u op heldere, begrijpelijke en transparante wijze informeert over hoe en voor welke doeleinden uw persoonsgegevens worden verwerkt;

2. persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde doeleinden verwerkt en de gegevensverwerking baseert op één van de in de AVG genoemde grondslagen;

3. passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treft om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (zie: ‘Beveiliging’).

4. klanten informeert over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door Van Essen Groep worden verwerkt.

5. uw gegevens niet meer of langer verwerkt dan noodzakelijk.

Doeleinden en grondslagen
Van Essen Groep verzamelt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en op verschillende grondslagen: bijvoorbeeld voor de levering van diensten zoals met u en/of uw werkgever overeengekomen, voor pre-contractuele activiteiten (zoals het doen van offerte) of voor het verwerken van het verzoek dat u ons via een van de formulieren op onze websites doet. Wij hebben dan een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verwerken: de verwerking van de gegevens is dan noodzakelijk voor de goede afhandeling van uw verzoek. Op diverse pagina’s van de websites wordt gevraagd persoonlijke gegevens in te vullen, bijvoorbeeld wanneer u met ons in contact wilt komen of informatie aanvraagt. Bepaalde verwerkingen verrichten we uitsluitend met uw toestemming, waarbij u deze op elk door u gewenst moment weer kunt intrekken.

Het leveren van (pre-)contractuele diensten
Van Essen Groep verwerkt uw persoonlijke gegevens en betalingsgegevens om onze diensten aan u te kunnen leveren. We gebruiken de gegevens bijvoorbeeld om op uw verzoek een offerte te doen en om vervolgens uitvoering te geven aan de overeenkomst, de relatie met u te onderhouden in relatie tot de opdracht, een opdracht tot inschrijving te verwerken en bevestigen of om een factuur te verzenden. We gebruiken de gegevens ook om informatieverzoeken te beantwoorden en bestelling te verwerken. Het is dan ons gerechtvaardigde belang om uw persoonsgegevens daartoe te verwerken. Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens en betalingsgegevens om deze correct  af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen.

Betrokkenheid van en delen met derden
Van Essen Groep kan als verwerkingsverantwoordelijke andere partijen inschakelen om een aspect van of een deel van de dienstenverlening voor u uit te voeren; het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld een externe consultant, trainer, rollenspeler of assessmentpsycholoog, of om een extern(e) test(systeem) als onderdeel van het assessment, of een ict-systeem, selectietoop of ict-platform waarmee we onze diensten verrichten of opslaan, bijvoorbeeld SelecteerZo!, een crm-systeem of e-learning platform. 

Voor zover deze derden toegang moeten hebben tot persoonlijke gegevens om deze diensten uit te voeren, heeft Van Essen Groep contractuele, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen gecontracteerd om ervoor te zorgen dat deze derden uw gegevens uitsluitend gebruiken of verwerken voor de beoogde doeleinden en conform de instructies die we met hen zijn overeenkomen.

Om juridische redenen delen met derden
We kunnen uw persoonlijke gegevens met derden delen als we van mening zijn dat toegang tot en gebruik van de persoonlijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften en/of gerechtelijke bevelen; om fraude, (toekomstige) beveiligingsissues en/of technische problemen te voorkomen of op te sporen of op te lossen en/of belangen of de veiligheid van Van Essen Groep, onze gebruikers of het publiek te beschermen in overeenstemming met de wet.

Marketing en verkoopactiviteiten
Van Essen Groep informeert klanten en samenwerkingspartners graag over aanbiedingen, innovaties an (vakinhoudelijke) content met betrekking tot onze dienstverlening, conform de regelgeving die hiervoor van toepassing is, of omdat u hiertoe expliciet toestemming hebt gegeven. Dit kan per telefoon, e-mail, nieuwsbrieven of direct persoonlijk contact. Vanzelfsprekend hebt u altijd het recht aan te geven hierop geen prijs (meer) te stellen.

Verwerking van uw gegevens op de Van Essen Groep-websites
We verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens op onze websites om u (gepersonaliseerde) webcontent te leveren en om zo gericht mogelijk met u te communiceren. Uw gegevens worden ook gebruikt voor onderzoek en analyse om onze diensten en websites te verbeteren, zoals toegelicht. We kunnen gegevens die op onze websites zijn ingevoerd ook gebruiken om u per e-mail informatie over andere diensten van Van Essen Groep te sturen, wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kunt u op elk door u gewenst moment weer intrekken.

Sollicitatiedoeleinden voor vacatures bij Van Essen Groep en/of onze opdrachtgevers
We bieden u de mogelijkheid op onze websites om uw motivatiebrief en CV toe te sturen in het kader van (open) sollicitaties bij Van Essen Groep of een van onze opdrachtgevers en om u aan te melden via onze selectie- en/of sollicitatiesoftware. Uw gegevens worden opgeslagen in een database die wordt beheerd door Van Essen Groep en gehost bij een derde partij. Het is dan ons gerechtvaardigde belang om uw persoonsgegevens te verwerken. De verwerking is noodzakelijk om sollicitatieprocedures goed te laten verlopen of om uw te kunnen voorzien van job-alerts/uitnodigingen om te reageren.

Onderzoek
Gepseudonimiseerde testgegevens kunnen door Van Essen Groep worden toegepast voor de validatie en normering van tests alsmede voor benchmarketingsdoeleinden en statistische analyses. De data wordt met aanvullende beveiligingsmaatregelen beschermd. Het is ons gerechtvaardigde belang om de kwaliteit van testen te (blijven) waarborgen.
Van Essen Groep verkoopt uw gegevens onder geen enkele omstandigheid aan derden.

Bewaartermijnen
Van Essen Groep slaat uw persoonlijke gegevens niet langer op dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de informatie en de doeleinden van de verwerking.

Hieronder vermelden we de bewaartermijnen van persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en diensten:

  1. voor zover persoonsgegevens betrokken zijn bij de fiscale bewaarplicht: 7 jaar;
  2. deelnemersgegevens in ons administratie – of marketingsysteem: 5 jaar na de laatste registratie of activiteit, zodat we u op basis van eerdere activiteiten kunnen blijven adviseren en informeren over volgende ontwikkelingsstappen. Of om bijvoorbeeld uw recht op een (bij u zoekgeraakt) deelnamecertificaat te kunnen verifiëren, kortom: services aan u te kunnen verrichten;
  3. voor sollicitatieprocedures: 4 weken, tenzij u aangeeft prijs te stellen op een langere bewaartermijn van 1 jaar. Deze kunt u jaarlijks verlengen;
  4. opname in een selectietraject via SelecteerZo!: 2 jaar met een jaarlijkse verlengingsmogelijkheid;
  5. uw assessmentdossier: 2 jaar. Uitsluitend met uw toestemming (volgend beroepscode NIP) wordt de eindrapportage met de opdrachtgever gedeeld. Voorafgaand hebt u hierin inzage en kunt u nadere toelichting hierop vragen;
  6. uw coachingsdossier: 2 jaar.

Cookiebeleid
Hieronder treft u ons verantwoording aan over het gebruik van cookies:

1. Cookies
Wij maken op onze websites en apps gebruik van cookies. U kunt cookies uitzetten via uw browser.

2. Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u een websites bezoekt. Cookies maken het bezoek aan de websites en het gebruik van app(s) van Van Essen Groep gebruiksvriendelijker.

3. Waarom gebruiken wij cookies?
Van Essen Groep gebruikt cookies om anoniem bij te houden hoeveel bezoekers de site krijgt, welke pagina’s bezocht worden en welke informatieaanvragen worden gedaan en om testprocedures goed te laten verlopen (sessie-cookies). De cookies die Van Essen Groep gebruikt bevatten geen adresgegevens; alleen gegevens betreffende uw gebruik worden opgeslagen (bezochte pagina’s, technische details en ip-adres). Deze gegevens dienen voor analyse van het gebruik en bezoek, zodat wij onze websites en apps kunnen optimaliseren en u in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze informatie om.

4. Wat gebeurt er als cookies uitgezet worden?
Als u uw cookies uitzet hebben wij minder inzicht in het (websites)gebruik, zodat wij deze niet kunnen optimaliseren om u in de toekomst nog beter van dienst te zijn.

5. Afmelden cookies
Wilt u liever geen gebruik maken van cookies dan kunt u deze op elk gewenst moment uitzetten of verwijderen via uw browser. Instructies voor het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de werkbalk van de meeste browser.
Om bezoekers van websites meer keuze te geven over hoe hun gegevens worden verzameld door Google Analytics, kunt u ook de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden.

6. In- en uitschakelen van cookies
In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

7. Bewaartermijnen en verwijdering van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

8. Websites van derden
Dit Privacyreglement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze websites zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

9. Verwerking van uw gegevens op de Van Essen Groep-websites
Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens op onze websites om u (gepersonaliseerde) webcontent te leveren en om zo gericht mogelijk met u te communiceren. Uw gegevens worden ook gebruikt voor onderzoek en analyse om onze diensten en websites te verbeteren, zoals toegelicht. We kunnen gegevens die op onze websites zijn ingevoerd ook gebruiken om u per e-mail informatie over andere diensten van Van Essen Groep te sturen, wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kunt u op elk door u gewenst moment weer intrekken.

Rechten
U hebt het recht om ons schriftelijk te verzoeken om:

1. Inzage in uw persoonsgegevens
U kunt ons vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Indien dat het geval is, leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke wijze wij dit doen en voor welke doeleinden. U kunt ons tevens verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

2. Rectificatie van uw persoonsgegevens
Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist of onvolledig zijn, kunt ons verzoeken om uw gegevens aan te vullen of te wijzigen.

3. Wissing van uw persoonsgegevens
U kunt ons vragen om persoonsgegevens die wij van u verwerken te wissen. Wij zullen uw gegevens na ontvangst van een verzoek, zonder onredelijke vertraging, wissen indien: de gegevens niet langer meer nodig zijn voor het doel waarvoor wij ze hebben verwerkt; u ons niet langer toestemming geeft voor verwerking, als dat de grondslag voor verwerking was; de gegevens door ons zijn verwerkt in het kader van direct marketing; u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen reden (meer) is waarom wij de gegevens nog langer mogen verwerken; er een wettelijke reden is om de persoonsgegevens te wissen.

4. Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
In sommige gevallen wenst u mogelijk een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons in dat geval verzoeken om de gegevensverwerking te beperken. Wij zullen voldoen aan een dergelijk verzoek indien na onderzoek blijkt dat dit mogelijk is, bijvoorbeeld als u niet al uw gegevens wilt laten wissen, maar overige gegevens niet langer meer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel.  

5. Overdracht van uw persoonsgegevens (dataportabiliteit)
U kunt ons verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Ook kunt u uw recht op bezwaar bij ons uiten wanneer u het niet eens bent met onze verwerking van uw gegevens.

Beveiliging
We nemen passende beveiligingsmaatregelen om de kans misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd. 

Wij treffen onder andere de volgende beveiligingsmaatregelen:

1. logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruik makend van wachtwoorden;

2. fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, waaronder een toegangschip, gecertificeerde sleutel, camerabeveiliging bij de entree van het pand waarin ons kantoor zich bevindt;

3. encryptie (versleuteling) van de harde schijven van onze computers wanneer deze uit zijn gezet;

4. organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging (wie toegang heeft/krijgt);

5. beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie;

6. doelgebonden toegangsbeperkingen en dataopslag binnen de EU.

Wij werken zoveel mogelijk digitaal: oude papieren gaan door de shredder en digitale documenten zijn beveiligd.

Klacht Autoriteit Persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de Nederlandse toezichthouder die de naleving van de AVG controleert. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de AP wanneer u meent dat uw rechten zijn geschonden. Op de websites van de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevensp.nl) vindt u hiervoor een ingang.

Versiebeheer privacyreglement- en cookieverklaring
Van Essen Groep behoudt zich het recht voor om dit privacyreglement te wijzigen. Gewijzigde versies worden gedateerd gepubliceerd op onze websites. Check daarom regelmatig deze Privacyreglement, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen, verzoeken, klachten en toezicht
Het kan voorkomen dat u een vraag, verzoek of klacht hebt. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Van Essen Groep
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Meidoornkade 22
3992 AE  Houten

Telefoon: 030-7514273
Email: info@vanessengroep.nl