Logo Van Essen Groep
Neem vrijblijvend contact op met +31 (0)30 75 14 273

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Van Essen Groep
Deze algemene voorwaarden zijn op 17 mei 2010 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30181913.

Artikel I. Algemeen
Sectie 1.01 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van Van Essen Groep zoals, maar niet beperkt tot, allerlei vormen van coaching, assessment, outplacement, workshop, training, opleiding of consultancy/advisering. Hierna activiteiten genoemd.

Sectie 1.02 Afwijking van deze voorwaarden is slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk is bevestigd door Van Essen Groep.

Sectie 1.03 Indien een bepaling van deze voorwaarden niet rechtsgeldig afdwingbaar mocht zijn, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht. Een ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een bepaling die wel rechtsgelding heeft en die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel II. Totstandkoming van de overeenkomst
Sectie 2.01 Alle offertes en aanbiedingen van Van Essen Groep zijn altijd eenmalig, vrijblijvend en zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

Sectie 2.02 De overeenkomst tussen Van Essen Groep en de opdrachtgever komt tot stand door:

(a) ondertekening van een schriftelijke bevestiging, een toezegging of bevestiging per e-mail of een daartoe bestemd inschrijvings- of aanmeldingsformulier door de opdrachtgever, of

(b) door schriftelijke opdrachtbevestiging door Van Essen Groep aan de opdrachtgever van diens telefonische aanmelding of opdracht.

Sectie 2.03 Eventuele levertijden worden in principe bij benadering vermeld. Overschrijding van de termijn geeft de opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding.

Sectie 2.04 Het is Van Essen Groep toegestaan bij de uitvoering van de overeenkomst naar eigen inzicht derden in te schakelen.

Sectie 2.05 Van Essen Groep is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de online omgevingen die zij betrekt van derden.

Sectie 2.06 De opdrachtgever zal zijn volledige medewerking verlenen bij het uitvoeren van de overeenkomst en alle benodigde informatie aan Van Essen Groep verstrekken.

Artikel III. Annulering door de opdrachtgever
Sectie 3.01 Bij annulering van een afspraak voor coaching, assessment of outplacement geldt, dat deze altijd schriftelijk per aangetekende post dient te geschieden. Tot vijf werkdagen voor aanvang kan een afspraak of reservering kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen vijf werkdagen van een afspraak of reservering is de opdrachtnemer verplicht om de helft van het overeengekomen tarief voor de afspraak, het onderzoek of reservering te vergoeden. Bij annuleren op de afgesproken dag of bij niet annuleren is de opdrachtgever verplicht om het volledige tarief te vergoeden.

Sectie 3.02 De opdrachtgever heeft het recht om deelname aan, of de opdracht voor een workshop, training, opleiding of adviestraject te annuleren per aangetekend verzonden brief. Annulering tot acht weken voor aanvang van een workshop, training, opleiding of adviestraject kan kosteloos geschieden. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van een workshop, training, opleiding of adviestraject is de opdrachtgever verplicht om de helft van het overeengekomen tarief te vergoeden. Bij annulering vier weken of korter voor aanvang van een workshop, training, opleiding of adviestraject of niet annuleren is de opdrachtgever verplicht het volledige tarief te vergoeden.

Sectie 3.03 In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang een activiteit verzorgd door Van Essen Groep, zoals, maar niet uitsluitend coaching, assessment, outplacement, workshop, training, opleiding of consultancy/advisering, tussentijds niet meer deelneemt of anderszins beëindigt heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, onverminderd het bepaalde in artikel VI, sectie 6.03.

Sectie 3.04 Vervanging van een deelnemer die door Van Essen Groep gezien wordt als een geschikte vervanger kan tot uiterlijk vijf dagen voor aanvang van een activiteit. Na de start van een activiteit is vervanging niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van Van Essen Groep zoals verwoord in artikel IV.

Artikel IV. Rechten en verplichtingen en annulering door Van Essen Groep
Sectie 4.01 Van Essen Groep heeft het recht zonder opgave van redenen een activiteit te annuleren of de deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Van Essen Groep betaalde bedrag.

Sectie 4.02 Van Essen Groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van de opdrachtgever en/of deelnemer indien Van Essen Groep genoodzaakt is om door overmacht, waartoe ook ziekte van (één van) de trainer(s) wordt gerekend, een (of) activiteit(en) te annuleren. Van Essen Groep behoudt zich dan ook het recht voor een nieuwe datum voor de opdracht te reserveren, binnen een termijn van drie maanden na de geannuleerde activiteit(en).

Sectie 4.03 Van Essen Groep heeft het recht de deelname van de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een activiteit te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

Sectie 4.04 Adviseurs en trainers van Van Essen Groep zullen een opdracht niet aanvaarden of voortzetten indien een onafhankelijk en objectief oordeel in gevaar komt door een persoonlijke band met de opdrachtgever.

Sectie 4.05 Van Essen Groep behoudt zicht het recht voor om in open trainingsprogramma’s organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Overmacht
Sectie 4.06 In het geval van overmacht of gewijzigde omstandigheden aan de zijde van Van Essen Groep heeft Van Essen Groep het recht de overeenkomst met de opdrachtgever eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan voor een bepaalde redelijke termijn geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder dat de opdrachtgever jegens Van Essen Groep enig recht heeft op vergoeding van kosten, schade en/of anderszins.

Sectie 4.07 Onder overmacht en gewijzigde omstandigheden wordt hier onder meer verstaan: bedrijfs- of technische (computer)storingen, brand, wateroverlast, werkstakingen of werkonderbrekingen, molest en andere vertragingen/onmogelijkheden aan de zijde van Van Essen Groep die de normale bedrijfsgang verstoren en/of de uitvoering van de overeenkomst vertragen of (redelijkerwijze) onmogelijk maken.

Artikel V. Prijzen
Sectie 5.01 Prijzen op de website en in andere uitingen van Van Essen Groep zijn onverbindend en slechts indicatief tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel II.

Artikel VI. Betaling
Sectie 6.01 Facturering vindt plaats na ontvangst van de ondertekende offerte en/of aanvang van de werkzaamheden dan wel op basis van nacalculatie. Van Essen Groep is gerechtigd uitvoering van (een gedeelte van) de overeenkomst afhankelijk te stellen van vooruitbetaling. Bij outplacement en coachingstrajecten worden na opdrachtverlening voor de aanvang de totale kosten gefactureerd.

Sectie 6.02 Betaling dient uiterlijk veertien dagen na facturering op de door Van Essen Groep aangegeven wijze plaats te vinden, zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Sectie 6.03 De reis – en verblijfkosten dienen door de opdrachtgever te worden voldaan. Eventuele kosten van het niet op komen dagen van een cursist of kandidaat zonder voorafgaande afmelding zijn eveneens voor rekening van de opdrachtgever.

Sectie 6.04 Bij niet of niet tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag inclusief BTW en de wettelijke rente verschuldigd vanaf 15 dagen na de factuurdatum

Sectie 6.05 De opdrachtgever dient te betalen in de overeengekomen valuta zonder aftrek en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van Van Essen Groep, onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding van opdrachtgever ter zake.

Sectie 6.06 Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het Van Essen Groep vrij om de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van deurwaarder en de advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. In ieder geval zal bij niet-tijdige betaling een bedrag verschuldigd zijn van tien procent van het verschuldigde bedrag voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel VII. Geheimhouding
Sectie 7.01 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit nadrukkelijk door een der partijen is gemeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel VIII. Intellectuele Eigendomsrechten
Sectie 8.01 Alle rechten van intellectuele eigendom van hand-outs en lesmateriaal berusten bij Van Essen Groep. Het is niet toegestaan deze materialen zonder schriftelijke toestemming van Van Essen Groep op enigerlei wijze te vermenigvuldigen in schrift, druk of digitaal.

Artikel IX. Aansprakelijkheid
Sectie 9.01 Van Essen Groep verplicht zich de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Van Essen Groep maakt voor haar dienstverlening gebruik van de systemen van derden. Als gevolg hiervan kan Van Essen Groep niet garanderen, dat deze (online) systemen altijd up to date, beschikbaar en toegankelijk zijn of naar behoren functioneren. Daarom aanvaardt Van Essen Groep geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de gebruikte (online) systemen of computervirussen.

Sectie 9.02 Onverminderd en met in achtneming van het elders bepaalde in deze voorwaarden is Van Essen Groep jegens de opdrachtgever in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade noch voor andere directe en indirecte schade van de opdrachtgever. De hiervoor bedoelde schade betreft, maar is niet beperkt tot, schade wegens gederfde inkomsten, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade door verlies van gegevens en schade als gevolg van overschrijding van termijnen.

Sectie 9.04 Iedere eventuele aansprakelijkheid van Van Essen Groep uit hoofde van een gebeurtenis, daaronder begrepen een nalaten, die tot aansprakelijkheid leidt, is beperkt tot een maximumbedrag, gelijk aan de door opdrachtgever ter zake van de betreffende (deel)opdracht verschuldigde en betaalde honoraria en/of gefixeerde vergoeding. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste vier maanden.

Sectie 9.05 Van Essen Groep en/of haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade uit hoofde van, of door, of in verband met de overeenkomst ontstaan, ongeacht of dit verlies of deze schade door de opdrachtgever of door derden is geleden.

Artikel X. Beëindiging en mutaties
Sectie 10.01 Van Essen Groep en de opdrachtgever zijn gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij, indien:

(a) De opdrachtgever nalatig is in het voldoen van enige betalingsverplichting binnen veertien dagen na aanmaning;

(b) de opdrachtgever of Van Essen Groep enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting, anders dan de onder a. genoemde, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt;

(c) surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever of van Van Essen Groep wordt aangevraagd of uitgesproken.

Artikel XI. Toepassing
Sectie 11.01 Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van Van Essen Groep waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

Sectie 11.02 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en overige rechts-betrekkingen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, met dien verstande dat Van Essen Groep bevoegd is een geschil voor te leggen aan de rechter die zonder vorenstaande beding bevoegd is daarvan kennis te nemen.

Van Essen Groep
17 Mei 2010